เกี่ยวกับเรา

SAHA F.E. CO.,LTD.

บริษัท สห เอฟ.อี. จำกัด

บริษัทฯ เราเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการค้าเครื่องอุปโภค บริโภคที่เกี่ยวกับไอศกรีม ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท ฯ มีทั้งไม้ไอศกรีม ไม้คนกาแฟ ไม้ตะเกียบ ไม้แปรรูป ที่นำเข้าจากประเทศจีน อีกทั้งยังมีเครื่องจักรสําหรับพิมพ์ตัวหนังสือบนไม้ไอศกรีมตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และมีโรงงานสําหรับเก็บสินค้าในที่แห้งป้องกันความชื้น ซึ่งสามารถผลิตสินค้า (ไม้ไอศกรีมพิมพ์) ได้จํานวน 1 ล้านชิ้นต่อวัน

นโยบายของบริษัท สห เอฟ.อี. จำกัด

ด้านการขายและบริการ   มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา และมุ่งให้การบริการที่ดีพร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ฯ และลูกค้าจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ